ABOUT US

โรงเรียนอาณาจักรภาษาและพัฒนาศักยภาพ Learning Space เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ และเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรการศึกษานานาชาติ Applied Scholastics International ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • เป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่มีหลักสูตรการสอน Phonics ที่เป็นระบบสมบูรณ์แบบ และง่ายต่อการเรียนรู้มากที่สุด
  • ได้ค้นคว้าและพัฒนาการเรียนการสอนแบบก้าวกระโดด เพื่อให้คนไทยได้พูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้น
  • หลักสูตรที่ชื่อว่า PAL and Conversation เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีทักษะครบทั้ง 4 ด้าน
    คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพราะเราวิจัยมาแล้วว่าสิ่งนี้เป็นรากฐานของการพัฒนาภาษาอังกฤษของผู้เรียนในด้านอื่นๆ ต่อไป และยังเสริมการสอนวิธีการแปล ให้ผู้เรียนนำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านภาษาอังกฤษออกในระยะเวลาอันสั้น


เนื่องจากปีประชาคมอาเซียน ทางโรงเรียนอาณาจักรภาษาฯ จึงอยากมีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนสังคมไทย ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและให้ทันกับการนำไปใช้ให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าการเรียนด้วยความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เป็นรากฐานของความสำเร็จของผู้เรียน

Visitors: 12,950